Skip Navigation LinksHome > Holubník > Audio > Teorie a měření > Měření reproduktorových kabelů
Skip Navigation Links.

Přenosové vlastnosti

reproduktorových kabelů

V tomto článku je záměrně použita chybná syntaxe ve slově kabeli, místo správného kabely

Věnováno Ivovi Cough-ovi Rozehnalovi

Úvod

Zvukové rozdíly mezi různými reproduktorovými kabely (dále jen kabeli) je nepochybný a velmi dobře slyšitelný i na méně kvalitních reprodukčních řetězcích.
Pojďme zkoumat jejich frekvenční vlastnosti v audiopásmu, tedy v oblasti 20Hz - 20kHz

Měřící metoda

Měření probíhalo prakticky v reálných podmínkách provozu:

Měřené kabeli

Koax RG213

Dvoulinka Hama

Měřilo se celkem 2x, při výstupním napětí u1 = 3V(P=2,25W) a u1 = 20V(P=100W/4Ohm) aby byl vyloučen vliv rušivých napětí, případně dalších vlivů na přesnost metody. Pro frekvence 100Hz, 1kHz a 10kHz bylo vždy nastaveno napětí u1 na výstupních svorkách zesilovače (OUT1) na výše uvedenou hodnotu a poté byl nf milivoltmetr přepojen z výstupu zesilovače na druhý konec kabelu se zatěžovacím odporem 4Ohmy (OUT2). Délka kabelů byla 3(3,5)metru.

Výsledek měření ukazuje následující tabulka:

Vyhodnocení měření

Pokud pomineme úbytek, který vznikl na dvoulince Hama, díky jejímu malému průřezu, je zřejmé, že vliv kabelů na jejich napěťový frekvenční přenos je menší než chyba požité měřící metody, která je dána chybou odečítání na analogovém ručkovém měřidle třídy přesnosti 0,5[%]. Byl použit rozsah 30Volt, ručka ve 2/3 stupnice a rozsah 3Volt, ručka na konci stupnice.

Zvukový rozdíl mezi oběma typy kabelů v praktickém provozu je nicméně velmi dobře slyšitelný a jeho popis vybočuje z tohoto článku.

Závěr

Rozdílné zvuk při výměně reproduktorových kabelů není z největší pravděpodobností způsoben jejich frekvenčně závislým přenosem užitečného signálu, neboť se ukázal jako zcela nevýznamný. Nelze vyloučit, že pro některé atypické konfigurace kabelů (multicore apod.) může dojít k drobným odchylkám od vyrovnaného frekvenčního průběhu na okrajích akustického pásma, ale nedomnívám se, že rozdíl bude větší než 1(jeden)dB. Takovýto kabel nebyl v době testu k dispozici, nicméně výsledek je poměrně průkazný, neb obsahuje dvě typické prostorové konfigurace - souosý koax a rovnoběžné linkové vedení.

Vliv impedance přenosového média na frekvenční vlastnosti též neprokázán.

Vlin skinefektu pro tato média v daném frekv. rozsahu neprokázán

Závěry vyplývající z tohoto jednoduchého testu přenechávám na úvaze čtenáři.

Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.