Vítejte v holubníku

Stránky celkem spokojeného důchodce

Všechny články

Prohlížení po kategoriích, viz menu...

Měření náběhového proudu transformátoru 3kVA

Úvod

Připojení toroidních (a v menší míře i konvenčních EI) transformátrů na síť je většinou spojeno s obtížemi, poněvadž náběhový proud může podle velikosti trafa dosáhnout až desítky Ampér. Tento proud způsobí většinou aktivaci nadproudových jističů elektrorozvodné sítě.

Pojďme se na tento jev podívat poněkud podrobněji.

Schema zapojení

Schema zapojení

Popis schematu

TR1: měřený transformátor 230V/3kVA
R2: odpory, omezující náběhový proud, 9x1Ohm
R1,R3,R4: bočníkový dělič pro snímání protékajícího proudu
S1: spínač pro sepnutí obvodu
OSC: osciloskop s paměťovou obrazovkou Tektronix 222

Vlastnosti děliče

Jednoduchým výpočtem lze dokázat, že protékajícímu proudu I=1A, odpovídá napětí na výstupu děliče U=32,3mV. Výstupní odpor děliče je 100Ohm, lze jej tedy bez problémů zatížit vstupním odporem osciloskopu se sondou 1MOhm/10pF.

Nameřené hodnoty

znázorňuje následující obrázek.
Průběh proudu
Je vidět, že při sepnutí obvodu (bylo vybráno meření, kdy je sřídavé napětí ve své vrcholové hodnotě 220 x 1,41 = 310V) dosahuje proudová špička I = 1V/32,3mV = 30,96A(!) Je zřejmé, že transformátor se po dobu 3ms chová prakticky jako zkrat, protože proud je omezen jen odpory o celkové hodnotě R1 + R2 = 10Ohm, tedy max. proud může být 310/10 = 31A. V době měření bylo napětí v rozvodné síti 236V.

Proud naprázdno

Ještě byl pro kontrolu změřen proud transformátoru naprázdno v závislosti na velikosti napájecího napětí - viz graf
Klidový odběr
Pro nominální síťové napětí 230V vychází příkon naprázdno 16VA - vzhledem k velikosti trafa velmi slušná hodnota.

Použitý transformátor 3kVA

Trafo 3 kVA

Závěr

Z výše uvedeného plyne, že nelze podcenit způsob připojení toroidních transfomátorů na elektrorozvodnou síť. Vhodná velikost odporu se jeví 15 - 22Ohm, podle velikosti trafa. Je vidět, že přechodový děj je poměrně krátký, jen 6ms, doba kolísá podle indukčnosti primárního vinutí trafa a dalších hodnot, ale nepřesahuje dobu jedné periody síťového kmitočtu (20ms). Po této době lze již překlenout omezovací odpory vhodným relé, uvedené poměry platí pro NEZATÍŽENÝ transformátor.

Komentáře
Grafický výstup Zvukový výstup
Vložte antiSPAMový kód VELKÝMI PÍSMENY!
nach oben